Tập. 10 Số. 01 (2024): Tạp chí Trắc địa - Bản đồ

Tập 10, Số 01, 2024

Xuất bản ba tháng một kỳ

Nội dung Tạp chí truyền tải các thông tin chung, trao đổi và công bố các kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Trắc địa – Bản đồ, Quản lý đất đai – Bất động sản, Khoa học trái đất, Tài nguyên và Môi trường, Biến đổi khí hậu ...

Phát hành ngày: 2024-03-30

Bài viết