Ổn định tiệm cận của tập giả giá của các thành phần thuần nhất của môđun phân bậc

  • Phạm Hữu Khánh
Từ khóa: Ổn định, tập giả giá, linh hóa tử của môđun đối đồng điều địa phương

Tóm tắt

Cho \Re =\underset{n\ge 0}{\mathop{\oplus }}\,{{R}_{n}}  là một đại số phân bậc chuẩn hữu hạn sinh trên {{R}_{0}}=R , trong đó (R,m) là vành Noether địa phương với iđêan cực đại m và \mathfrak{M}=\underset{n\ge 0}{\mathop{\oplus }}\,{{M}_{n}}\Re - môđun phân bậc hữu hạn sinh. Trong bài báo này chúng tôi chỉ ra rằng, với mọi số nguyên i\ge 0, tập hợp {{\left( \text{Psupp}_{R}^{i}({{M}_{n}})\backslash \text{Psupp}_{R}^{i-1}({{M}_{n}}) \right)}_{\ge i-2}} ổn định khi n đủ lớn.

 

Tác giả

Phạm Hữu Khánh

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Phạm Hữu Khánh; ĐT: 0905238905; Email: phkhanh@ttn.du.vn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-31