Thực trạng chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng Tây Nguyên

  • Lê Thế Phiệt
  • Võ Xuân Hội
Từ khóa: Chuyển đổi số, Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tây Nguyên

Tóm tắt

Kết quả khảo sát 380 doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng Tây Nguyên cho thấy các doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng Tây Nguyên đã ứng dụng kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng Tây Nguyên ứng dụng kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm tỷ lệ thấp và còn rất nhiều rào cản trong chuyển đổi số. Bài viết đã đề xuất các giải pháp về phía doanh nghiệp nhỏ và vừa và về chính sách hỗ trợ nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng Tây Nguyên thời gian tới.

Tác giả

Lê Thế Phiệt

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên
Tác giả liên hệ: Lê Thế Phiệt, ĐT: 0913484099, Email: ltphiet@ttn.edu.vn.

Võ Xuân Hội

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-31