Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ Tổ quốc “chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa”

  • TS Lưu Duy Toàn
  • TS Đặng Công Thành

Tóm tắt

Quan điểm “Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa” là tầm nhìn chiến lược về an ninh - quốc phòng, là kế sách giữ nước thời bình để tạo môi trường thuận lợi xây dựng và phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước ta; đây là một phương thức, nhiệm vụ rất quan trọng nhằm bảo vệ Tổ quốc có hiệu quả luôn được Đảng ta quan tâm trong mọi điều kiện hoàn cảnh, liên tục được bổ sung phát triển cùng với quá trình sự nghiệp cách mạng của đất nước.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-25
Chuyên mục
Bài viết