ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI TĂNG HUYẾT ÁP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN

  • Vương Huỳnh
  • Đạt Trương Quang
Từ khóa: Chất lượng cuộc sống; WHOQOL-BREF; Bắc Bình; Tăng huyết áp

Tóm tắt

Nghiên cứu xác định điểm trung bình chất lượng cuộc sống của người tăng huyết áp (THA) và một số yếu tố liên quan nhằm đóng góp những thông tin ban đầu làm cơ sở đề xuất các kiến nghị trong công tác điều trị, chăm sóc và quản lý người THA, nâng cao chất lượng cuộc sống của họ nói riêng và trong cộng đồng nói chung. Phương pháp: Nghiên cắt ngang phân tích trên 467 người tăng huyết áp tại Bắc Bình, Bình Thuận, năm 2023. Sử dụng bộ công cụ WHOQOL-BREF. Phân tích các yếu tố liên quan bằng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến. Kết quả: Điểm trung bình chất lượng cuộc sống theo lĩnh vực sức khỏe thể chất, tâm thần, quan hệ xã hội và môi trường sống lần lượt là: 52,52; 49,96; 57,57 và 54,79. Các yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người tăng huyết áp: Tuổi, học vấn, nghề nghiệp, kinh tế hộ gia đình, hôn nhân, có người cùng sống chung, bệnh mạn tính kèm theo, thời gian phát hiện tăng huyết áp, độ tăng huyết áp, tiền sử gia đình có người tăng huyết áp, hài lòng với dịch vụ điều trị và tham gia hoạt động xã hội. Kết luận: Chất lượng cuộc sống của người tăng huyết áp tại Bắc Bình ở mức trung bình và cần được quan tâm cải thiện.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-13