CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHIA SẺ TRI THỨC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

  • Ngọc Nguyễn Thị Minh
Từ khóa: Chia sẻ tri thức, giảng viên, trường đại học

Tóm tắt

Chia sẻ tri thức là một lĩnh vực không còn xa lạ nhưng nó luôn có ý nghĩa quan trọng do vai trò của hoạt động này đối với sự phát triển của nhân loại. Việc tìm hiểu cơ sở lý thuyết thúc đẩy hành vi chia sẻ tri thức luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là với các trường đại học, khi tri thức được coi là một tài sản vô hình cần được lan tỏa và nhân rộng. Chia sẻ tri thức còn có vai trò quan trọng trong việc nâng cao lợi thế cạnh tranh của tổ chức nói chung và của các trường đại học nói riêng. Hiện nay việc tăng cường hành vi chia sẻ tri thức trong các trường đại học chưa được chú trọng và kết quả này chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Để nâng cao hiệu quả trong việc chia sẻ tri thức của giảng viên, việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức là hết sức cần thiết và nghiên cứu này là cơ sở cho nghiên cứu tiếp theo

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-13