HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG

  • Anh Nguyễn Văn Hoàng
  • Dung Nguyễn Thị
  • Dung Nguyễn Thị
  • Phương Trần Thị Thanh
Từ khóa: Làng nghề truyền thống, phát triển làng nghề truyền thống

Tóm tắt

Phát triển làng nghề truyền thống có vai trò quan trọng là góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân và đất nước, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Nghiên cứu phân tích hiện trạng phát triển làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Bắc Giang cho thấy thành phố Bắc Giang có 06 làng có nghề, người nông dân có thu nhập ổn định gắn bó với địa bàn, đồng thời thu hút lao động các địa phương khác đến làm việc, góp phần xoá đói giảm nghèo. Tuy nhiên, hầu hết các cụm công nghiệp làng nghề đều chưa xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy định, đặc biệt là hạng mục xử lý ô nhiễm môi trường. Vì vậy, để các làng nghề phát triển bền vững, cần có chính sách phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và tăng cường giáo dục ý thức cho người dân và doanh nghiệp về bảo vệ môi trường, quy định chặt chẽ trách nhiệm, nghĩa vụ của hộ sản xuất bằng việc đóng góp phí bảo vệ môi trường

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-13