NGHIÊN CỨU ĐỘNG Lực HỌC QUAY VÒNG CỦA XE Ô TÔ CON KHI ĐI TRÊN ĐƯỜNG NHỰA KHÔ VỚI NHIỀU THAM SỐ KHÔNG CHẮC CHẮN

  • Thụ Đào Đức
  • Mạnh Phạm Đình
Từ khóa: Phương pháp Monte Carlo; động lực học ô tô; tham số không chắc chắn; chất lượng mặt đường

Tóm tắt

Trong quá trình xe ô tô dỉ chuyển ở trên đường, có thể hệ số bám ở các bánh xe và hệ số cản lăn ở các bánh xe là khác nhau, do đó ảnh hưởng đến quỹ đạo chuyển động của xe ô tô. Bàỉ báo trình bày kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của hệ số bám và hệ số cản lăn tương ứng của loại mặt đường nhựa khô đến đặc tính quay vòng của xe ô tô con bằng phương pháp Monte Carlo. Kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng để đánh giá động lực học quay vòng của ô tô con và đưa ra một số khuyến nghị trong khai thác sử dụng ô tô con khi đi vào đường vòng

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-13