Đội ngũ biên tập

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác, chức danh

1

PGS.TS. Đặng Văn Thanh

Chủ tịch VAA – Chủ tịch Hội đồng

2

GS.TS. Chúc Anh Tú

Tổng biên tập, Phó Chủ tịch Hội đồng

3

PGS.TS Mai Ngọc Anh

Trưởng khoa, Học viện Tài chính – thành viên

4

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh

Viện trưởng, ĐH Kinh tế Quốc dân – thành viên

5

GS.TS Ngô Thế Chi

Học viện Tài chính, ĐHGS ngành Kinh tế - thành viên

6

TS. Nguyễn Thành Cường

Trưởng khoa, ĐH Nha Trang – thành viên

7

PGS.TS. Trần Mạnh Dũng

Phó Tổng biên tập, ĐH Kinh tế Quốc dân – thành viên

8

PGS.TS. Phan Thanh Hải

Hiệu trưởng, ĐH Duy Tân – thành viên

9

PGS.TS. Phạm Đức Hiếu

Trưởng khoa, ĐH Thương mại – thành viên

10

PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – thành viên

11

PGS.TS. Nguyễn Công Phương

Trưởng khoa, ĐH Kinh tế Đà Nẵng – thành viên

12

GS.TS. Trương Bá Thanh

Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng – thành viên

13

PGS.TS. Trần Thị Cẩm Thanh

Trưởng khoa, ĐH Quy Nhơn – thành viên

14

TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

Trưởng khoa, ĐH Quốc gia Hà Nội – thành viên

15

GS.TS. Đoàn Xuân Tiên

Kiểm toán Nhà nước

16

TS. Nguyễn Chi Trang

UVTV, Chánh VP. VAA – thành viên

17

Th.S. Trịnh Đức Vinh

Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch VAA – thành viên

18

Th.S. Hà Thị Tường Vi

UVTV VAA, Phó Chủ tịch VICA - ủy viên