Một số kinh nghiệm quốc tế về tổ chức công tác kế toán

  • Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 0912034509
Từ khóa: tổ chức công tác kế toán, kinh nghiệm quốc tế, ERP trong tổ chức công tác kế toán

Tóm tắt

Nội dung tổ chức công tác kế toán (CTKT) trong các đơn vị có vai trò quan trọng, vì tác động đến hiệu quả CTKT tại đơn vị. Bài viết sẽ tổng hợp một số nội dung cơ bản kinh nghiệm của quốc tế về tổ chức CTKT, nhằm có được sự khái quát so với cách tiếp cận nội dung tổ chức CTKT của Việt Nam, đặc biệt là trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin, cũng như quá trình chuyển đổi số hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-21
Chuyên mục
Bài viết