Vận dụng IFRS trong kế toán phát hành trái phiếu chuyển đổi của doanh nghiệp

  • Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 0912034509
Từ khóa: trái phiếu chuyển đổi, công cụ tài chính, IFRS

Tóm tắt

Trái phiếu chuyển đổi” là loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành một số lượng cổ phiếu phổ thông nhất định của tổ chức phát hành sau thời điểm phát hành. Nó được coi là một loại công cụ tài chính của doanh nghiệp (DN) và cần tuân thủ theo những chuẩn mực liên quan đến công cụ tài chính. Bài viết này luận giải những quy định của  Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) về đo lường, ghi nhận, trình bày và thuyết minh thông tin về công cụ tài chính phức hợp. Đồng thời, phân tích rõ hơn những quy định của chế độ kế toán Việt Nam về việc đo lường, ghi nhận, trình bày và thuyết minh khoản trái phiếu chuyển đổi do DN phát hành. Qua đó, nhận diện những điểm tương đồng trong những quy định của Việt Nam về phát hành công cụ nợ tài chính, là trái phiếu chuyển đổi với những nội dung trong IFRS về công cụ tài chính.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-21
Chuyên mục
Bài viết