Vận dụng Chương trình Kiểm toán mẫu để nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty kiểm toán vừa và nhỏ tại Việt Nam

  • Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 0912034509
Từ khóa: Chương trình Kiểm toán mẫu, công ty vừa và nhỏ, chất lượng kiểm toán

Tóm tắt

Chương trình Kiểm toán mẫu” được Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xây dựng và ban hành năm 2010, trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam”.

Chương trình Kiểm toán mẫu đã đưa ra các thủ tục kiểm toán chi tiết và cụ thể, dựa trên các quy định của Chuẩn mực Kiểm toán (CMKT) Việt Nam, nhằm giúp các công ty kiểm toán (CTKT), đặc biệt là các CTKT vừa và nhỏ tiết kiệm được thời gian, chi phí kiểm toán và có thể kiểm soát được chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) của mình. Tuy nhiên, hiện nay nhiều CTKT vừa và nhỏ vẫn chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán và các bước công việc trong từng giai đoạn của quy trình kiểm toán BCTC theo như hướng dẫn trong Chương trình Kiểm toán mẫu. Từ đó, đã làm ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của cuộc kiểm toán.

Trong nội dung bài nghiên cứu này, nhóm tác giả sẽ đi sâu phân tích những hạn chế trong việc vận dụng Chương trình Kiểm toán mẫu của một số CTKT vừa và nhỏ. Qua đó, mạnh dạn đề xuất một số giải pháp, nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc kiểm toán BCTC, minh bạch hóa thông tin và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-21
Chuyên mục
Bài viết