Lược khảo và phân tích các dòng nghiên cứu về hiệu suất thực hiện kinh tế tuần hoàn trong khu vực công

  • Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 0912034509
Từ khóa: kinh tế tuần hoàn, hệ thống thông tin kế toán, dữ liệu lớn, phát triển bền vững

Tóm tắt

Tất cả các quốc gia trên toàn thế giới đang hướng tới việc triển khai và áp dụng vào toàn bộ các khâu trong hoạt động kinh doanh theo chu trình của nền kinh tế tuần hoàn. Bên cạnh những sản phẩm, hàng hóa và quy trình sản xuất cụ thể của các doanh nghiệp thì các nhà khoa học cũng tiến hành nhiều nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm về chủ đề quan trọng và cần thiết này. Áp dụng kinh tế tuần hoàn, không chỉ đơn giản vạch ra tiến trình vận dụng ở nhiều cấp độ mà còn cần có sự triển khai nghiên cứu sâu rộng theo cách tiếp cận chung toàn cầu, nguyên tắc xác lập theo ngành, lĩnh vực, tiêu chí của mô hình, từ8-ó lựa chọn vận dụng cụ thể vào hoàn cảnh thực tiễn từng nước. Điều này, sẽ giúp đáp ứng mục tiêu phát triển theo hướng bền vững và bảo đảm chất lượng về môi trường, khí hậu và thịnh vượng về kinh tế, công bằng về xã hội, đáp ứng lợi ích hiện tại và tương lai.

Qua nhiều nghiên cứu cho thấy, kinh tế tuần hoàn cần có sự thay đổi trong công tác tổ chức kế toán và công nghệ số. Bằng phương pháp tổng hợp các công bố, bài viết cung cấp bức tranh lược khảo về kinh tế tuần hoàn theo 6 dòng công bố chính, để rút ra những kết luận hướng nghiên cứu chi tiết trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-21
Chuyên mục
Bài viết