Tài chính cho giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp

  • Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 0912034509
Từ khóa: giáo dục đại học; chính sách tài chính; ngân sách Nhà nước; học phí

Tóm tắt

Giáo dục đại học (GDĐH) là bậc đào tạo cao nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân, trực tiếp cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao; đồng thời, là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Trong những năm gần đây, Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế tài chính cho GDĐH như: chính sách thuế; chính sách tín dụng; chính sách chi ngân sách Nhà nước (NSNN) và một số chính sách tài chính ngoài NSNN. Hiện nay, chính sách tài chính cho GDĐH chưa phát huy hết vai trò của nguồn lực của các chủ thể trong xã hội. Vì vậy, cần có những giải pháp hợp lý để nâng cao hiệu quả của chính sách tài chính cho GDĐH.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-21
Chuyên mục
Bài viết