Lý thuyết và khung tổng quan nghiên cứu về việc áp dụng cách thức lập dự toán dựa trên kết quả hoạt động tại cơ sở giáo dục công lập

  • Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 0912034509
Từ khóa: kết quả hoạt động, tổng quan lý thuyết, khung lý luận, mô hình PBB.

Tóm tắt

Trong các đơn vị công nói chung và đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục nói riêng, hoạt động lập dự toán được xem là một hoạt động quan trọng cần phải thực hiện theo chu kỳ hàng năm, để tiến hành đăng ký mức kinh phí tiếp nhận hoặc thực hiện theo nhiệm vụ được giao. Một trong những mô hình mà các cơ sở giáo dục có thể áp dụng, chính là việc lập dự toán trên cơ sở kết quả hoạt động của chính đơn vị. Tuy nhiên, đây được xem là một công cụ mới mang tính hữu hiệu và chưa có nhiều tài liệu hướng dẫn. Để hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu thực hiện các đề tài chuyên sâu, thì việc lượt khảo tổng quan các công bố là một trong những chủ đề được các tác giả thực thi. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của phần nội dung này, mục tiêu chính của bài viết là cung cấp khung cơ sở lý luận và các nghiên cứu đã công bố theo từng dòng chủ đề gắn với mô hình dự toán đang đề cập. Kết quả đạt được của bài viết này là giúp cung cấp bức tranh tổng hợp cho các nhà khoa học khác áp dụng trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-21
Chuyên mục
Bài viết