Ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ và công nghệ thông tin đến hiệu quả quản lý nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập

  • Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 0912034509
Từ khóa: kiểm soát nội bộ, sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp có thu, hiệu quả quản lý

Tóm tắt

Quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp có thu, có vai trò quan trọng trong việc sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia và nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Chính vì vậy, các đơn vị này cần phải có các giải pháp tăng cường quản lý tài chính tại đơn vị mình, nhằm tối ưu hóa trong công tác quản lý công nghệ thông tin (CNTT) và đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa quản lý nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL). Nó cung cấp các công cụ và giải pháp, để nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và bảo mật trong quá trình thu thuế và quản lý. Chính vì vậy, việc thiết lập các hoạt động kiểm soát trong môi trường CNTT trong các đơn vị SNCL có thu hiện nay vô cùng quan trọng, bởi vì phần lớn các quy trình hoạt động đều phức tạp, thường được tự động hóa và được tích hợp với hệ thống CNTT. Trong bài viết này, tác giả sẽ đề cập đến những ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) và CNTT tới hiệu quả quản lý nguồn thu của đơn vị SNCL.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-21
Chuyên mục
Bài viết