Báo cáo tài chính hợp nhất trong tập đoàn kinh tế

  • Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 0912034509
Từ khóa: tập đoàn, báo cáo tài chính hợp nhất, lợi thế thương mại, lợi ích cổ đông không kiểm soát

Tóm tắt

Bài viết trình bày một số vấn đề về tập đoàn và các quy định liên quan đến tập đoàn. Sau đó, bài viết trình bày một số nội dung về báo cáo tài chính (BCTC) tập đoàn, phương pháp ghi nhận và trình bày một số chỉ tiêu trên BCTC hợp nhất của tập đoàn, bao gồm: lợi thế thương mại, lợi ích cổ đông không kiểm soát và lợi nhuận chưa thực hiện trong các giao dịch trong tập đoàn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-21
Chuyên mục
Bài viết