Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  • Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 0912034509
Từ khóa: kế toán quản trị, doanh nghiệp sản xuất giày, nhân tố ảnh hưởng kế toán quản trị, Đồng Nai

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán quản trị (KTQT) tại doanh nghiệp sản xuất (DNSX) giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy đa biến, được sử dụng trên 149 khảo sát thực tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố ảnh hưởng và tác động tích cực đến KTQT tại DNSX giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các nhân tố này bao gồm: Quy mô DN (QM), Trình độ nhận thức của nhà quản lý và nhà quản trị DN (TDQL), Trình độ đội ngũ nhân viên kế toán và KTQT (TDNV), Hiệu quả kinh doanh (HQ) và Văn hoá DN (VH).

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-21
Chuyên mục
Bài viết