Giới thiệu về Tạp chí

     ISSN: 1859-3593

    Website: www.jocm.vn

     Tạp chí Y học Lâm sàng (Journal of Clinical Medicine - JoCM) là tạp chí khoa học có bình duyệt (Peer-reviewed journal) chính thức và duy nhất của Bệnh viện Bạch Mai. Tạp chí có nhiệm vụ:

     1) Công bố các tác phẩm, công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, cộng tác viên của Bệnh viện Bạch Mai và các nhà khoa học trong và ngoài nước, đồng thời phản ánh kịp thời các hoạt động đào tạo, khoa học-công nghệ, thực hành chuyên môn và hợp tác trong nước và quốc tế của Bệnh viện Bạch Mai;

     2) Nâng cao năng lực nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, cộng tác viên của Bệnh viện Bạch Mai; và

    3) Tạo điều kiện trao đổi thông tin khoa học-công nghệ và làm cầu nối giữa lý luận và thực tiễn trong cộng đồng các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp trong và ngoài nước.