Đội ngũ biên tập

Tổng biên tập

PGS.TS. Đỗ Duy Cường
Email: doduy.cuong@bachmai.edu.vn

Thư ký tòa soạn

ThS. Nông Minh Vương
Tel.: (+84) 94 704 0855
Email: minhvuong.hmu@gmail.com

Biên tập viên

Nguyễn Mạnh Hùng
Tel.: (+84) 37 959 8135
Email: manhhungng.97@gmail.com