Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tuân thủ sử dụng thuốc chống trầm cảm ở người bệnh rối loạn trầm cảm tái diễn tại viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia năm 2020

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.121.07

  • Nguyễn Thị Phương Huy
  • Nguyễn Doãn Phương
  • Phạm Thị Thu Hiền
Từ khóa: Tuân thủ, thuốc chống trầm cảm, rào cản

Tóm tắt

Mục tiêu: Phân tích một số yếu tố liên quan đến tuân thủ sử dụng thuốc chống trầm cảm ở người bệnh rối loạn trầm cảm tái diễn tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc Gia năm 2020.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu trên 313 người bệnh cho thấy một số yếu tố liên quan đến tuân thủ sử dụng thuốc là: thu nhập (p<0,05; OR=2,88; 95% CI (1,82 – 4,56)), khoảng cách (p<0,05; OR=3,24; 95% CI (1,88 – 5,58)), tác dụng không mong muốn của thuốc (p<0,05; OR=3,35; 95% CI (1,61 – 6,97)), được tư vấn sử dụng thuốc (p<0,05; OR=2,15; 95% CI (1,36 – 3,4)) và niềm tin vào thuốc (p<0,05; OR=2,07; 95% CI (1,27 – 3,38)). Không tìm thấy mối liên quan giữa số viên thuốc và số lần uống thuốc trong một ngày với tuân thủ điều trị thuốc chống trầm cảm.

Kết luận: Tỷ lệ tuân thủ sử dụng thuốc chống trầm cảm cao ở nhóm người bệnh: có thu nhập trên 5 triệu đồng, có khoảng cách từ 10 km trở xuống, không gặp tác dụng không mong muốn của thuốc, được tư vấn sử dụng thuốc và nhóm người bệnh có niềm tin về thuốc.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-08-05
Chuyên mục
BÀI VIẾT