Giá trị cộng hưởng từ khuếch tán trong đánh giá đáp ứng sớm hoá trị trước mổ bệnh ung thư vú

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.121.08

 • Lưu Hồng Nhung
 • Vũ Đăng Lưu
 • Nguyễn Thu Hương
 • Phan Anh Phương
 • Nguyễn Công Tiến
 • Lại Thu Hương
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
 • Nguyễn Thị Ngọc Minh
 • Nguyễn Thanh Thuỷ
 • Quách Thu Hoà
 • Nguyễn Thị Minh Trang
 • Phạm Thuỳ Linh
Từ khóa: Cộng hưởng từ tuyến vú, CHT khuếch tán, Hoá trị trước mổ, Ung thư vú

Tóm tắt

Mục tiêu: Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá tầm quan trọng của các giá trị hệ số khuếch tán hay cộng hưởng từ khuếch tán để dự đoán đáp ứng điều trị với hoá trị trước mổ (HTTM) ở bệnh nhân ung thư vú (UTV).

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mười lăm bệnh nhân UTV đã được điều trị HTTM. CHT tuyến vú có tiêm thuốc được thực hiện tại 3 thời điểm trước khi hóa trị, một tuần sau đợt điều trị đầu tiên và một tuần sau đợt hoá trị cuối cùng. Tại mỗi thời điểm, lần lượt đo đạc sự thay đổi các chỉ số về kích thước, giá trị ADC của khối u rồi so sánh tương quan với tiêu chuẩn đánh giá đáp ứng pCR bằng mô bệnh học sau mổ.

Kết quả: Ngay sau chu kì đầu tiên, sự tăng giá trị ADC ở nhóm đáp ứng mô bệnh học hoàn toàn (pCR) rất rõ, sớm hơn sự giảm kích thước khối u (50% và 26%), (p<0,05). Sự tăng phần trăm giá trị trung bình ADC của nhóm pCR ở chu kì đầu tiên là 50%, khác biệt so với nhóm đáp ứng một phần là 12%, p < 0,001.

Kết luận: Sự tăng giá trị ADC càng nhiều sau chu kì đầu tiên thì khối u càng đáp ứng với HTTM. Do đó, ngay sau chu kì đầu tiên đã có thể đánh giá sớm được đáp ứng điều trị bệnh UTV.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-08-05
Chuyên mục
BÀI VIẾT