Số. 02 (2022): Tạp chí khoa học Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu